{"type":"txt","text":"","font_size":38,"font_weight":"normal","font_family_ko":"sans-serif","font_family_en":"sans-serif","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • HOME
 • COMPANY
 • ARTIST
 • NEWS
 • POST
 • AUDITION
 • {"google":["Noto Sans KR"],"custom":["Jeju Gothic"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/e24zidknm%2Fup%2F5d9edd7e5d0e4_1920.jpg","height":"44"}
 • HOME
 • COMPANY
 • ARTIST
 • NEWS
 • POST
 • AUDITION
 • 박민이

   Park Min I

   

  Drama

  아침이 발가올 때까지, 파친코, 복수해라, 착한마녀전, 마녀의 법정, 장영실, 신분을 숨겨라,

  밤을 걷는 선비, 마지막 퍼즐, 끝없는 사랑, 맏이,

  리메모리, 폼나게 살거야 외 다수

   

  Movie

  2021 헌트

  2021 오늘의 초능력

  2020 리멤버

  2018 타짜3

  2017 1987

  2017 공작

  2017 그래 가족

  2016 VIP

  2016 아수라

  2014 강남1970

  2014 메이드 인 차이나

  2013 남자가 사랑할 때

  2011 써니 외 다수

   

  Theater

  즐거운 복희, 빨간시, 임차인, 잠자는 숲속의 옥희 봄날,

  안티고네, 삼등병 외 다수

   

   

   

   

  {"google":["Indei Flower","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic","Nanum Barun Gothic","Jeju Hallasan"]}{"google":["Indei Flower","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}